Seals made of special synthetic rubbers have good resistance to many chemicals: acids, bases, and organic solvents. 

Chemical resistant seals made of fluoroelastomers
Chemical resistant seals
made of fluoroelastomers
Rubber seals with good resistance to acids
Rubber seals with good resistance to acids(vtp-vlab-caosuviet)
Share |

@Copyright

Công ty TNHH Cao Su Việt
giữ bản quyền hình ảnh sản phẩm trong trang web này. Vui lòng không sao chép.