O-ring silicone dùng trong thực phẩm
O-ring silicone dùng trong thực phẩm

Bọt polyisocyanurate cơ bản có tính làm chậm cháy. Tuy nhiên, bọt polyisocyanurate biến tính urethane có tính kháng cháy tương đối nhỏ vì liên kết urethane có tính làm chậm cháy thấp. Vì vậy, sử dụng liên kết có tính làm chậm cháy cao có thể cải thiện tính kháng cháy của bọt polyisocyanurate biến tính urethane.

Liên kết 2-oxazolidone là liên kết kháng nhiệt, tính ổn định nhiệt tăng theo thứ tự sau: liên kết urethane, liên kết 2-oxazolidone, liên kết isocyanurate. Liên kết 2-oxazolidone được xem như liên kết urethane vòng, không có hydro không ổn định. Ngược lại, liên kết urethane có hydro không ổn định và phân tách ở nhiệt độ cao. Sự khác biệt này là lý do cho tính ổn định nhiệt độ của liên kết 2-oxazolidone.

Tỷ số đương lượng tối ưu của Epoxy/NCO nằm trong dãy 0.05 tới 1.5, khi Epoxy loại Epon 828TM (bisphenol A-epichlorohydrin) và isocyanate loại polymer được sử dụng; xúc tác DMP 30 (2,4,6-tris [dimethylaminomethyl] phenol) và chất tạo bọt CFC-11 được sử dụng trong công thức.

Các xúc tác oxazolidone khác nhau đã được nghiên cứu. Ví dụ, các acid Lewis (FeCl3, AlCl3, ZnCl2) được nhận thấy là các xúc tác 2-oxazolidone hiệu quả, chúng tồn tại trong isocyanate loại polymer. Nhóm thứ hai của xúc tác 2-oxazolidone bao gồm các kim loại alcoholate như là aluminum (Al) isopropoxide, calcium (Ca) ethoxide, và magnesium (Mg) ethoxide . Các xúc tác rất hiệu quả là các hợp chất gồm acid Lewis và ba-zơ Lewis như AlCl3-tetrahydrofuran, AlCl3-N-methyl pyrrolidone, AlCl3-hexamethyl phosphoric triamide, và AlCl3-tris (2-ethylhexyl) phosphorine oxide.

Tham khảo từ tài liệu Polyurethane and Related FoamsKaneyoshi Ashida, CRC - Taylor & Francis, 2006, trang 111 - 113

(vtp-vlab-caosuviet)

Cao Su Việt - O-ring silicone làm kín
Cao Su Việt - O-ring silicone làm kín
Share |

@Copyright

Công ty TNHH Cao Su Việt
giữ bản quyền hình ảnh sản phẩm trong trang web này. Vui lòng không sao chép.