The performance and food safety of rubber belts are improved for a longer working time. 

Rubber belts for fish bone removing

Rubber belts for fish bone removing

Supply many types of fish deboner belts

Supply many types of fish deboner belts


vtp, v.rubber
Share |

@Copyright

Công ty TNHH Cao Su Việt
giữ bản quyền hình ảnh sản phẩm trong trang web này. Vui lòng không sao chép.