Xem phần 1 tại đây

Lựa chọn hệ kết mạng sử dụng sẽ ảnh hưởng đến loại liên kết mạng hình thành, mật độ liên kết mạng, từ đó ảnh hưởng đến sự biến dạng dư của sản phẩm cao su.

Nhìn chung, đối với các vật liệu đàn hồi diene, sử dụng các chất cho lưu huỳnh (như TMTD hoặc DTDM) để thay thế một phần hoặc thay thế toàn bộ lưu huỳnh tự do hoặc tăng tỷ lệ của chất xúc tiến trên lưu huỳnh để giảm biến dạng dư sau nén. Các hệ kết mạng dùng các chất xúc tiến cực mạnh như thiurams và dithiocarbamates có khuynh hướng tạo các liên kết mạng monosulfide nhiều hơn so với các chất xúc tiến thiazole hoặc amine, do đó sẽ tạo nên tính kháng biến dạng dư sau nén cho cao su lưu hóa tốt hơn. Xem xét dùng chất kết mạng peroxide để tạo các liên kết mạng carbon-carbon giúp tránh sự biến dạng dư. Ví dụ, sử dụng peroxide kết mạng EPDM sẽ cải thiện tính kháng biến dạng dư sau nén.

Trạng thái kết mạng chặt hơn cũng làm giảm sự biến dạng dư sau nén của sản phẩm cao su. Trạng thái này đạt được bằng cách kéo dài thời gian kết mạng, tăng nhiệt độ kết mạng và thay đổi hệ kết mạng.

Đối với kết mạng peroxide, sử dụng chất kết hợp để thêm vào sự không bão hòa cho hệ, dẫn đến mật độ kết mạng cao hơn so với trường hợp không dùng chất kết hợp. Điều này là do kết mạng một gốc tự do ở vị trí không bão hòa dễ dàng hơn việc tách hydrogen từ một mạch chính bão hòa. Việc sử dụng chất kết hợp dẫn đến phát triển nhiều loại mạng lưới kết mạng khác nhau, tính kháng biến dạng dư sau nén được cải thiện.

Tham khảo từ tài liệu How to Improve Rubber Compounds: 1500 Experimental Ideas for Problem Solving, John S. Dick, Hanser Publications, 2004, trang 55 – 58

(vtp-vlab-caosuviet)
Share |

@Copyright

Công ty TNHH Cao Su Việt
giữ bản quyền hình ảnh sản phẩm trong trang web này. Vui lòng không sao chép.