Supply many types of high quality rubber hoses, tubes suitable for food contact applications. 

Custom rubber tubes for food industry

Custom rubber tubes for food industry

High quality rubber tubes made in Vietnam

High quality rubber tubes made in Vietnam


vtp, v.rubber
Share |

@Copyright

Công ty TNHH Cao Su Việt
giữ bản quyền hình ảnh sản phẩm trong trang web này. Vui lòng không sao chép.